Regulitis logo negatief
Regulitis foto waar wij koppijn van krijgen

Foto: Sophie Nuytten

Regulitis logo boxed

Verenigingen kampen al decennia met tal van onaangepaste regels. Deze site biedt oplossingen en sensibiliseert politiek en administratie om er eindelijk werk van te maken.

Waarom Regulitis?

Vrijwilligers vormen het kloppend hart en de ruggengraat van de vele grote en kleine verenigingen in Vlaanderen. Hun enthousiasme wordt steeds meer op de proef gesteld door een overdaad aan administratieve procedures die vaak onnodig zijn en op een ouderwetse manier georganiseerd zijn. Deze site geeft een actueel overzicht van alle onaangepaste regelgeving waar verenigingen – voornamelijk vzw’s – mee te maken krijgen, in welke sector ze ook actief zijn. Het is opmerkelijk dat veel van deze dossiers al jarenlang vast zitten terwijl er oplossingen zijn. Op deze site schetst de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie, in samenwerking met de Verenigde Verenigingen, per dossier het probleem, mogelijke oplossingen, de politieke en administratieve belemmeringen en verantwoordelijken.

Koop een 'Knaller van Formaat' tegen een spotprijs!

thumbnail_Actie regulitis - promo_visual_1080x1080_4

*De Knallers van Formaat is een ludieke campagne om de overvloed en complexiteit van regelgeving voor jonge jeugdhuisbestuurders onder de aandacht te brengen. Lachen is nu eenmaal het beste medicijn. Misschien kan het ook helpen tegen het ‘regulitis’-virus?

Onze uitgangspunten

krulletje V2 (1)

In deze tijden waarin quasi alles digitaal kan, is het moeilijk te begrijpen dat vzw’s hun wettelijk
verplichte procedures nog grotendeels op papier moeten doen. Tegelijk is een digitalisering van
nodeloze procedures geen oplossing.

 

Neem procedures voor vzw’s stevig onder de loep. Schaf af wat overbodig is, vereenvoudig waar
nodig.

 

Digitaliseer procedures. Idealiter worden deze gekoppeld aan het Digitaal Verenigingsloket.

 

Maak werk van een ‘direct flow’ en koppel neerlegging bij de griffie aan publicatie in het Staatsblad,
de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) en het UBO-register.

 

Digitaliseer het neerleggen van jaarrekeningen en voorzie een automatische koppeling aan de
aangifte voor de rechtspersonenbelasting.

Klant is koning? Dat merken verenigingen allesbehalve bij het afhandelen van tal van verplichte
procedures. Het lijkt er vaak op dat men het gemak van overheden verkiest boven dat van
verenigingen.

 

Standaardiseer de werkwijze voor griffies. Hanteer overal dezelfde procedure en vereisten voor
neerlegging en aanvraagformulieren.

 

Sinds kort moet elke vzw in culturele sectoren die op structurele basis met minderjarigen werken,
aan elke werknemer en vrijwilliger een uittreksel uit het strafregister opvragen. Als cultuur hiervan
niet vrijgesteld kan worden, moet de overheid een apart uittreksel van het strafregister voorzien,
enkel voor zedenfeiten.

 

Schaf de patrimoniumtaks af of integreer hem in de rechtspersonenbelasting.

 

Breng de fiscale wetgeving dringend in lijn met de vernieuwde vzw-wetgeving. Vooral de
verschillende interpretatie van het begrip ‘economische activiteiten’ leidt tot onwenselijke situaties.

krulletje V2 (2)

Overheden, maar ook banken, schuiven risico’s af naar (kleine) verenigingen.

 

Vraag als overheid geen gevoelige gegevens op bij verenigingen als die nergens toe dienen. Als je ze
nodig hebt, zorg dan minstens voor een wettelijke basis.

 

Banken moeten omwille van anti-witwaswetgeving een extra controle doen op de UBO’s van al hun
klanten, ook van vzw’s dus. De banken moeten die controles fundamenteel anders aanpakken.
Banken mogen niet snel en eenzijdig rekeningen afsluiten van vzw’s.

krulletje V2 (3)

Het innen van auteursrechten op het gebruik van digitaal beeldmateriaal gebeurt door verschillende,
vaak internationale, privébedrijven. Zij opereren weliswaar binnen de wet, maar zowel gebruikte
tarieven als hun communicatie met (vaak piepkleine) vzw’s zijn allesbehalve op maat van het
verenigingsleven.

 

Dwing de FOD Economie tot meer toezicht op de inningsbedrijven van auteursrechten. Gaan zij
correct om met hun tarieven en communicatie naar vzw’s? Hanteer de redelijkheid.

 

In onderhandelingen met privébedrijven moet de Vlaamse overheid zich opstellen als partner van de
sectoren en hen bijstaan in complexe financiële of juridische kwesties. Zo kunnen mogelijks pistes
verkend worden voor een soort gezamenlijk contract met bv. Visual Rights Group, Unisono of Sofam
(= collectieve beheersentiteit die auteursrechten int voor visuele kunstenaars).

 

Met betrekking tot de leenrechtvergoeding moet de Vlaamse overheid een overeenkomst afsluiten
met Reprobel in naam van alle amateurkunstenkoepels.

krulletje V2 (4)

De omzetting of de uitvoering van bovenlokale wetgeving op lokaal niveau blijkt vaak een pijnpunt.
Deze lokale versnippering leidt tot nodeloze administratie of -erger- tot fouten met mogelijks grote
gevolgen.

 

Ga voor meer uniformiteit in uitvoering en handhaving van bovenlokale regelgeving (bv.
bewakingsagenten, EHBO, afvalbeheer bij evenementen).

 

Kijk erop toe dat lokale regels niet strenger – en al zeker niet onverenigbaar – zijn dan de
bovenlokale wet- en regelgeving.

 

Ondersteun lokale overheden bij het integreren van het Digitaal Verenigingsloket in hun
dienstverlening.

Over ons

In samenspraak met de Verenigde Verenigingen werkte de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie in 2023 aan een actualisering van alle ‘onaangepaste regelgeving’ waar organisaties in hun sectoren mee te maken krijgen. Deze regels gelden veelal voor alle vzw’s waardoor deze dossiers ook herkenbaar zijn voor alle andere verenigingssectoren in Vlaanderen.

Aanleiding voor de update was de vaststelling dat veel van die dossiers al jarenlang ‘vast’ zitten terwijl er wel oplossingen voorhanden zijn. Tegelijk is het de bedoeling om in aanloop naar verkiezingen deze dossiers (opnieuw) op de radar van beleidsmakers te zetten.

Contact

Wil je als beleidsmaker hierover in gesprek gaan? Zag je een fout of heb je een aanvulling? Contacteer dan elmo.peeters@ambrassade.be, tars@vlaamsesportfederatie.be of info@defederatie.org.

Heb je als organisatie vragen over hoe je bepaalde regelgeving moet interpreteren of hoe je eraan moet voldoen? Dan vind je vast een antwoord op de website van Scwith (https://www.scwitch.be/).